top of page
B4u_banner1.png

การใช้บริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

01/

ให้คำปรึกษาจัดวางตำแหน่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ห้อง( Layout Planning)  พร้อมประเมินงบประมาณ

 • Designer วางผังเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Layout)  เพื่อกำหนดตำแหน่งและขนาดเบื้องต้น

 • ประเมินงบประมาณและเสนอราคาเป็นข้อมูลประกอบการเลือกใช้บริการ 

02/

ตรวจสอบพื้นที่ ( Site Measurement )

 • เจ้าหน้าที่จะนัดหมายเข้าวัดระยะพื้นที่ และตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

 • Designer จะปรับปรุงแบบตามพื้นที่จริง และอาจเปลี่ยนแบบและราคาตามความจำเป็นของพื้นที่

 • ลูกค้าต้องชำระเงินมัดจำสินค้า 2,000 บาท ในวันเข้าวัดพื้นที่ หรือก่อน เริ่มงานออกแบบ เงินส่วนนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ามัดจำสินค้า แต่จะไม่คืนให้ลูกค้า หากไม่ได้สั่งผลิต

03/

ออกแบบ รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ และเสนอราคา ( Design & Quotation )

 • Designer จะออกแบบทั้งรูปร่างหน้าตาและประโยชน์ใช้สอยภายใน รวมถึงการกำหนดขนาด        สี และวัสดุ

 • เสนอราคา พร้อม แบบ Plan และ ทัศนียภาพ (Perspective)

 • ปรับปรุงแบบจนท่านพอใจ

04/

เสนอราคา (Quotation) เพื่อตัดสินใจ

 • เสนอราคาขั้นสุดท้ายเพื่อให้ท่านตัดสินใจสั่งผลิต พร้อมกำหนดวันติดตั้ง

 • โดยทั่วไป จะกำหนดวันเริ่มติดตั้งภายใน 20-30 วัน หลังจากที่ท่านสั่งซื้อ และกำหนดวันแล้วเสร็จจะขึ้นอยู่กับปริมาณงาน

การชำระเงิน

เมื่อท่านต้องการสั่งผลิต  ท่านต้องชำระเงินดังนี้

 

 1. ชำระเงิน 50 % ของค่าสินค้าในวันสั่งผลิต

 • กรณีที่ท่านได้ชำระค่่ามัดจำไปส่วนหนึ่งแล้วในขั้นตอนการวัดพื้นที่ ให้ท่านชำระส่วนที่เหลือ จนครบ 50%

 • กรณีที่ท่าน ใช้บริการออกแบบเฉพาะ ท่านต้องชำระค่ามัดจำสั่งผลิต เต็มจำนวน 50%

 

2.  ชำระเงินส่วนที่เหลือ อีก 50% ในวันติดตั้งแล้วเสร็จ 

bottom of page