top of page
 • ชุดตู้วางทีวี ในที่พักอาศัยส่วนใหญ่ เสมือนเป็นหหน้าตาของบ้าน เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกๆ ที่ทำหน้าที่ต้อนรับผู้มาเยือน  หลังจากผ่านเข้าตัวบ้าน รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาอยู่ร่วมกัน เพื่อรับชมความบันเทิงผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยี่ต่างๆ 

 • ดังนั้นงานออกแบบชุดเฟอร์นิเจอร์ตู้วางทีวีของบีฟอร์ยู จึงคำนึงถึงความสวยงามโดดเด่น รองรับการจัดวางอุปกรณืความบันเทิงต่างๆ และยังสามารถใช้จัดวางของสวยงาม หรือของที่เจ้าของบ้านภาคภูมิใจ 

 • การออกแบบตู้วางทีวี จึงต้องเข้าใจวัตถุประสงค์การใช้งาน และยังต้องเลือกใช้วัสดุที่เสริมความสวยงามให้แก่พื้นที่ เพื่อต้อนรับแขกผู้มาเยือน และเป็นอาหารตาแก่ครอบครัวในยามพักผ่อน

D-Dining-Table-03R.jpg

Project

บริการงานโครงการ

 • ให้คำปรึกษากับผู้ออกแบบโครงการ เพื่อกำหนดรูปแบบที่สอดคล้องกับการผลิตติดตั้งจริง และเพื่อให้ได้งบประมาณที่เหมาะสม

 • ออกแบบห้องตัวอย่าง

 • ออกแบบเฟอร์นิเจอร์บิ้ลท์อินเพื่อโปรโมชั่น

 • ปรับแบบของมัณฑนากรให้สามารถผลิตได้ในงบประมาณและเวลาที่จำกัด

 • ร่วมตรวจสอบงานก่อสร้างในส่วนที่สัมพันธ์กับงานเฟอร์นิเจอร์

 • วางแผนงานติดตั้งให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการ

 • ให้คำแนะนำในการเตรียมพื้นที่ก่อนการติดตั้ง

 • ตรวจวัดพื้นที่ทุกจุดเพื่อจัดทำแบบผลิตตามพื้นที่จริง

CONSULT

DESIGN

CONSTRUCTION

COORDINATE

PRODUCTION &

INSTALLATION 

ส่วนหนึ่งของโครงการ
ที่ใช้บริการบีฟอร์ยู

bottom of page