top of page

TESTIMONIALS - ความเห็นลูกค้า

คุณสุพจน์ LPN ราษฏร์บูรณะ และโชคชัย 4

เรียนผู้บริหาร B For U

 

ตามที่ได้ใช้บริการตบแต่งห้อง LPN ราษฏร์บูรณะ และโชคชัย 4 ใคร่ขอขอบคุณทีมงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งวัดได้จากความพึงพอใจที่ผมได้รับ นับตั้งแต่ติดต่อ การประสานงาน การร่วมพิจารณาออกแบบ การแก้ไขปัญหาหน้างาน ที่กล่าวมาทั้งหมด ต้องขอชมเชยผู้ประสานงานคุณน้อง ที่ได้แสดงให้เห็นถึงการให้บริการจากใจ รวมถึงทีมช่างปื๊ด ซึ่งทำให้เกิดความผูกพันที่ลูกค้ามีต่อ B For U และ ผลลัพธ์ที่ได้ คือความผูกพันที่จะสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ ให้คนที่รู้จักได้มีโอกาส มาใช้บริการต่อไป

 

ท้ายนี้ได้ส่งภาพถ่ายโครงการ LPN ราษฏบูรณะ มาให้ด้วยครับ

bottom of page