top of page

แบบภายในตู้เสื้อผ้า

ระบบเสาAluminium

บีฟอร์ยูมีแบบภายในตู้เสื้อผ้าที่หลากหลายให้ท่านได้เลือกประกอบตามการใช้งานของท่าน

แบบภายในตู้เสื้อผ้ามี 2 ระบบ

  • ระบบโครงสร้างไม้

  • ระบบเสาAluminium

no. 18 R

no. 20 R

no. 21 R

no. 22 R

no. 23 R

no. 13 R

no. 14 R

no. 15 R

no. 16 R

no. 17 R

no. 08 R

no. 09 R

no. 10 R

no. 11 R

no. 12 R

no. 05 B

no. 05 R

no. 05 S

no. 06 R

no. 07 R

no. 04 S

no. 04 R

no. 04 B

no. 03 S

no. 03 R

no. 01 B

no. 01 R

no. 02 R

no. 01 S

no. 02 S

no. 24 B

no. 25 B

no. 26 D

no. ??

bottom of page