top of page
เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้เสื้อผ้า Walk-In_closet_Built-In Furniture

M-Series

ตู้เสื้อผ้าบิ้วอินบานเลื่อน M SERIES

ตู้เสื้อผ้าบิ้วอิน บานเลื่อน M-SERIES มีอุปกรณ์ ออกแบบไว้รองรับการใช้งานได้ครบถ้วน พร้อมอุปกรณ์เสริมที่เพียงพอต่อการใช้งาน ในราคาประหยัด  เลือกรูปแบบภายนอกได้หลากหลายให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

 

เราจัดเตรียมขนาดไว้หลากหลายขนาด และยังปรับแต่งให้ตรงตามขนาดพื้นที่ของท่านเป็นรายๆไป

 

นอกจากนั้นแล้ว ท่านสามารถเพิ่มหรือลดรายละเอียดการใช้สอยหรือชิ้นงานของตู้เสื้อผ้า ให้ตรงตามความต้องการของท่าน โดยอาจมีราคาเพิ่มหรือลดตามเนื้องานจริง 

ขั้นตอนการเลือกรูปแบบ ตู้เสื้อผ้า บิ้วอิน ระบบบานเลื่อน S SERIES

  • ดูขนาดตู้เสื้อผ้าที่ท่านต้องการ ตามความยาวของพื้นที

  • เลือกรูปแบบภายนอก เช่นสีของหน้าบานเลื่อนตู้เสื้อผ้า และสีภายนอกตู้

  • ความสูงของตู้เสื้อผ้า จะติดตั้งตามความสูงจริงของพื้นที่ โดยราคาที่แสดงในตารางด้านล่างนี่จะครอบคลุมความสูงไม่เกิน 2.80 เมตร

เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ตู้เสื้อผ้า Walk-In_closet_Built-In Furniture

PRICELISTS

ตู้เสื้อผ้าบิ้วอิน บานเลื่อน M SERIES

M-01

(ความยาว 1.251-1.550 m.) 

ราคา 22,200-25,900 บาท

M-03

(ความยาว 1.801-2.100 m.) 

ราคา 30,900-35,900 บาท

M-05

(ความยาว 2.251-2.400 m.) 

ราคา 35,900-41,600 บาท

M-07

(ความยาว 2.701-2.850 m.) 

ราคา 40,600-48,100 บาท